• otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • stworzenie dokumentu polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP,
 • przygotowanie dokumentów do KRS,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8,
 • reprezentowanie klienta przed organami Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli podatkowych lub celno-skarbowych.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli ,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentowanie klienta przed organami Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli podatkowych lub celno-skarbowych.

Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego

 • bieżące ewidencjonowanie przychodów,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli,
 • reprezentowanie klienta przed organami Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli podatkowych lub celno-skarbowych.
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie miesięcznych list płac;
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń;
 • rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników, w tym sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach;
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS;
 • przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników do ZUS;
 • wystawianie zaświadczeń RP7;
 • przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących (w przypadku kontroli ZUS lub organów Krajowej Administracji Skarbowej);
 • wystawianie świadectw pracy.
 • prowadzenie akt personalnych pracowników;
 • monitorowanie wykorzystania urlopów pracowniczych;
 • monitorowanie ważności okresowych badań lekarskich pracowników;
 • monitorowanie terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników;
 • prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej zgodzie z prawem pracy i z zasadami rozliczeń podatkowych;
 • wystawianie dokumentów kadrowych na życzenie pracodawcy bądź pracownika.

Oprogramowanie COMARCH ERP XT

Naszym klientom oferujemy możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania do wystawiania faktur COMARCH ERP XT.

W zależności od potrzeb klienta istnieje możliwość aktywowania dodatkowych modułów ww. oprogramowania (m.in. Analizy BI, Magazyn).

Panel logowania Comarch ERP XT:

Jednolity Plik Kontrolny

 • Przygotowywanie i przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, zgodnie ze strukturą którego podatnik jest zobowiązany przekazywać, na żądanie organu podatkowego, księgi podatkowe (w całości lub części) oraz dowody księgowe. Plik ten jest przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.

 • Struktury logiczne JPK

Ministerstwo Finansów opublikowało zestaw 7 struktur JPK, obejmujących najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Są to:

– Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR
– Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB
– Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG
– Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
– Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA
– Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
– Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP

 • Przekazywanie plików JPK

Przekazywanie postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Podmioty gospodarcze są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych w następujących terminach:

– od 1 lipca 2016r. – duże podmioty
– od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Comiesięczne przekazywanie postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) obowiązuje od:

– 1 lipca 2016 r. – duże podmioty
– 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie podmioty
– 1 stycznia 2018 r. – mikro przedsiębiorcy.

Ewentualne nie przekazanie JPK w terminie jest zagrożone karami finansowymi.

Biuro Rachunkowe Joanna Panek dostosowało posiadane oprogramowanie księgowe do wymogów ustawowych w zakresie generowania i wysyłania JPK. Tym samym klienci Biura mają zagwarantowaną prawidłową obsługę w tym zakresie.

Digitalizacja i archiwizacja dokumentów

Biuro Rachunkowe Joanna Panek oferuje swoim klientom usługę digitalizacji (skanowania) papierowych faktur oraz innych dowodów księgowych. Elektroniczne kopie dokumentów przechowywane są na serwerach Biura przez okres wskazany przez klienta. Posiadanie elektronicznej kopii dokumentacji księgowej:

 • ułatwia jej odtworzenie w przypadku zdarzeń losowych, w wyniku których zniszczeniu uległaby dokumentacja źródłowa,
 • ułatwia odszukanie poszczególnych faktur VAT, np. w przypadku kontroli,
 • umożliwia zdalny dostęp do dokumentacji księgowej.